O R I G I N S GINZING SPF 40

20170629_170332

As it is summer time now and I love ORIGINS skincare so I was very excited to try their new GINZING SPF40  Energy Boosting Tinted Moisturiser. Currently I am using the Glamglow clear mud regularly which is giving me  very poistive results and it is recommended to use a good SPF along with that. So I got this product by ORIGINS with high SPF along with my favorite face wash plus exfoliator about which you can read here.

Nu är det sommar och jag älskar ORIGINS hudvård så var jag väldigt exalterad att prova deras nya GINZING SPF40 Energy Boosting Tinted Moisturizer. För närvarande använder jag Glamglow Clear-lera regelbundet vilket ger mig väldigt poistiva resultat och det rekommenderas att använda en bra SPF tillsammans med det. Så jag fick denna produkt av ORIGINS med hög SPF tillsammans med min favorit ansikte tvätt plus exfoliator om vilken du kan läsa min tidigare blogpost.

20170630_122950

When I tried the tester in the back of my hands in the shop I was impressed and then bought it. The 1st time I used the product I felt my skin looked fresh and bright. Unlike other High SPF this one was non greasy and non ashy which made me happy BUT about an hour later I felt my skin was very dry and flaky. I took a selfie and found that the area where I had this moisturiser was visible as patchy whitish tint. Some areas specially around the mouth and forehead it looked patchy and dry.

När jag försökte testaren på baksidan av mina händer i affären var jag imponerad och köpte sedan den. Första gången jag använde produkten så kände jag att min hud såg fräsch och ljus ut. Till skillnad från andra höga SPF var den här inte fet och inte ashy som gjorde mig glad men omkring en timme senare kände jag att min hud var väldigt torr och fläckig. Jag tog en selfie och fann att området där jag hade denna fuktkräm var synlig som fläckig vitaktig nyans. Vissa områden speciellt runt munnen och pannan såg det fläckigt och torrt ut.

20170630_123035
Before application

20170630_123055

20170630_123119
Right after application

I have a normal skin but my chin and forehead area gets dry if I don´t use a good moisturiser. As it is mentioned in the packaging that this product alone will hydrate, energize, perfect and protect in single step, I expected everything atleast a good moisure with SPF for sunprotection and skincare at the same time.

Jag har en normal hud men min haka och panna blir torr om jag inte använder en bra fuktkräm. Som det nämns i förpackningen att denna produkt ensam kommer att hydratisera, energisera, perfekt och skydda i ett steg, väntade jag allt åtminstone en bra moisure med SPF för solskydd och hudvård samtidigt.

As the product contains Coffee beans and Ginseng it was supposed to work better. I previously had really good experince with products and sheet masks containing Ginseng.

Eftersom produkten innehåller kaffebönor och Ginseng skulle det fungera bättre. Jag har tidigare haft en bra erfarenhet av produkter och plåster som innehåller Ginseng.

Just after application the skin feels fresh but it flakes after a while which I hate. I have been using it for two days now. I will continue it some more days and will see if somehow I can love it and if anytime my opnion changes, I will let you know. Otherwise I am not recommening the product from my so far experince. But the only thing I loved is the refreshing smell of the product.

Strax efter appliceringen känns huden frisk men den florar efter ett tag som jag hatar. Jag har använt det i två dagar nu. Jag kommer att fortsätta det några dagar och kommer att se om jag på något sätt kan älska det och om det är som helst, när min upplösning ändras, kommer jag att låta dig veta. Annars återfår jag inte produkten från min hittills upplevelse. Men det enda jag älskade är den uppfriskande lukten av produkten.

Just one thing to mention is that I always have had problems using face creams containing high SPF! But I had high hopes for this one just because this is a product of ORIGINS and ORIGINS Vitazing SPF 15 Energy-Boosting Moisturizer had really good reviews so I thought this new invention will be one step forward in terms of positivity.

Bara en sak att nämna är att jag alltid har haft problem med att använda ansiktscremer som innehåller hög SPF! Men jag hade stora förhoppningar för den här bara för att det här är en produkt av ORIGINS och ORIGINS Vitazing SPF 15 Energy-Boosting Moisturizer hade riktigt bra recensioner så jag trodde att den här nya uppfinningen kommer att vara ett steg framåt när det gäller positivitet.

If you do not expect moisture or hydration or you are living in a very hot climate then it may suit you! The tint is also neutral to suit any skintone.

Om du inte förväntar dig fukt eller hydrering eller du bor i ett mycket varmt klimat så kan det passa dig! Färgen är också neutral för att passa alla skintoner.

Thanks for reading and let me know your thoughts!

Tack för att du läste och låt mig veta dina tankar!

Love,

Sadia

 

Posted by

Hi there! Welcome to my blog 'SparklingBeautyBee' . Thank you so much for showing interest for my blog :) I am Sadia from Toronto, Canada. I started my blog while living in Stockholm, Sweden few years back. My blog is all about product reviews that I liked and sometime I let you know if I do not like anything about ! I also love to give tips on health and fashion that I know or have experienced. I am a travel person and art is my hobby. Being a doctor sometimes I need to stay away from these for a while but at the end of the day you will always find me here where I found my peace. So you will be reading posts on makeup, health, fashion, art and travel experiences. Hope you enjoy reading and for any business inquires always contact me sadiaaminmou@gmail.com

One thought on “O R I G I N S GINZING SPF 40

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s